Vyplňte, prosím, všetky svoje údaje, prečítajte si obchodné podmienky a objednávku potvrďte tlačidlom. Po pripísaní platby na náš účet bude Vaše členstvo aktivované.
Úroveň členstva

Vybrali ste si úroveň členstva: mesačné členstvo.

Získate mesačný prístup ku všetkým našim tipom na Match-Point.sk.

Cena členstva je teraz 35.00€.

Členstvo skončí po 1 mesiaci

Máte už účet? Prihláste sa tu.Informácie o účte
PONECHAJTE TOTO POLE PRÁZDNE
Fakturačné údaje
*
*
*
*
*
*

Informácie k platbe:

Suma: 35 EUR
Číslo účtu: 520700-4203763516/8360
IBAN: SK03 8360 5207 0042 0376 3516
BIC kód: BREXSKBX
Banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky.
Do poznámky k platbe zadajte svoje meno alebo email, aby sme platbu mohli identifikovať.
Po prijatí platby Vaše členstvo schválime.

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom www.match-point.sk a registrovaným užívateľom, ktorý vznikne na základe zaplatenia danej čiastky na príslušné obdobie u prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ:

PhDr. Michal Matys - Matchpoint
Pavla Horova 6318/7
080 01 Prešov
IČO: 47 136 189
DIČ: 1085956586
e-mail: info@match-point.sk

UPOZORNENIE

Služby prevádzkovateľa majú iba informatívny charakter. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne priame alebo nepriame finančné škody spôsobené využitím informácií z webovej stránky www.match-point.sk.

II. Registrácia

Registrácia na stránke www.match-point.sk je dobrovoľná.

Registrácia sa uskutočňuje odoslaním riadne vyplneného registračného formuláru prostredníctvom internetovej stránky.

Užívateľ odoslaním registrácie potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu im porozumel a súhlasí s nimi. Prevádzkovateľ služieb si vyhradzuje právo odmietnuť neúplné registrácie, duplicitné registrácie alebo registrácie so zjavne vymyslenými, resp. skreslenými údajmi.

III. Cena služieb

Predplatné na 30 dní – 35,00 € (ceny sú uvedené vrátane DPH).

IV. Reklamácia

Reklamáciu je užívateľ oprávnený podať písomne a doručiť prevádzkovateľovi na zverejnenú kontaktnú adresu v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené prevádzkovateľovi po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.

Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu poskytovateľa. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie. Prevádzkovateľ je povinný užívateľovi písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa rozhodnutia o reklamácii.

V. Zrušenie registrácie

Užívateľ má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie svojej registrácie formou žiadosti odoslanej prevádzkovateľovi na e-mail: info@match-point.sk. Zrušenie registrácie nie je spoplatnené. Prevádzkovateľ služieb si vyhradzuje právo zrušiť registrovaný účet užívateľovi, ktorý porušuje tieto obchodné podmienky, zneužíva poskytované informácie alebo jedná v rozpore s príslušnými právnymi predpismi. Zrušením registrácie nevzniká užívateľovi právo na vrátenie zaplatených poplatkov.

VI. Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti prevádzkovateľa služieb a užívateľa neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2014

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmeny nadobúdajú účinnosť 15-ty deň odo dňa zverejnenia nového znenia obchodných podmienok tejto web stránky. Klient bude o zmenách obchodných podmienok informovaný prostredníctvom e-mailu. V prípade nesúhlasu užívateľa s novým znením obchodných podmienok je oprávnený požiadať o zrušenie registrácie.